RegulaminRegulamin zakupu biletów na stronie nuta.uk, obowiązujący od dnia 23 sierpnia 2016 roku

1. Zasady ogólne
Niniejszy regulamin odnosi się wyłącznie do sprzedaży biletów na stronie nuta.uk. Nie łączy się on z regulaminami poszczególnych wydarzeń artystycznych, organizatorów oraz sprzedawców bezpośrednich. Każdy Klient, przed zakupem biletów w Serwisie, zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem. Uwaga: dystrybucja biletów prowadzona jest wyłącznie przez ORGANIZATORA WYDARZENIA.

2. Procedura zawierania umów i dokonywania zakupów
Bilety sprzedawane są nie tylko za pośrednictwem serwisu transakcyjnego nuta.uk.  W ściśle określonych przypadkach, sprzedaż może być również prowadzona telefonicznie, bądź w innych serwisach.
Bilety zakupione w serwisie nuta.uk bądź w innym punkcie sprzedaży uważa się za sprzedany, w momencie, gdy Klient dokona niezbędnych płatności.
Uwaga! Zarówno w czasie zakupu, jak i płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych, zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe, a w efekcie transakcja może zostać anulowana.

3. Zakup biletów za pośrednictwem serwisu nuta.uk
Aby zakupić bilet/bilety na stronie nuta.uk, Klient musi wybrać interesującego wydarzenie, dostępne w ofercie serwisu, następnie wybrać kategorię oraz rodzaj biletu/biletów, następnie zaznaczyć (jeśli to możliwe) miejsce w sali, w której wydarzenie się odbywa bądź wybrać liczbę miejsc, jeżeli obiekt nie ma pakietów numerowanych. Końcowo Klient musi wypełnić formularz, podając wyłącznie prawdziwe dane osobowe, wybrać metodę oraz opcję dostawy biletów i opłacić zamówienie.

Klient może wybrać płatność kartą bądź systemem Pay Pal. W tym przypadku musi on kliknąć pole: „Potwierdzam zakup i płacę”/”Confirm and pay”, pod którym również będzie znajdować się krótka adnotacja o zawiązaniu umowy na odległość i rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie kulturalne. Po naciśnięciu tego pola Klient zostanie przekierowany na stronę płatności. Po jej dokonaniu Klient otrzyma na podane w procesie rezerwacji adres email, informację o realizacji płatności, potwierdzenie rezerwacji biletów, a także (jeśli zaznaczył taką opcję) bilet w formie elektronicznej – w postaci linku lub załącznika.  Uwaga: bilet ten należy wydrukować! Jeżeli Klient wybrał wysyłkę kurierem bądź pocztą, musi on oczekiwać na przesyłkę.

Rezerwacje biletu w serwisie nuta.uk uznaje się za dokonaną, w momencie, gdy na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji, zostanie wysłane potwierdzenie zarejestrowania płatności.
Klient, który zdecydował się dokonać płatności przelewem tradycyjnym, dostanie potwierdzenie zarejestrowania płatności w systemie dopiero po weryfikacji zgodności literowego kodu/numery rezerwacji, otrzymanego na końcu procesu rezerwacji biletów, podanego przez Klienta podczas płatności.

Klient, który zdecydował się dokonać płatności przez pay pal bądź kartą, dostanie potwierdzenie zarejestrowania płatności w systemie dopiero po zarejestrowaniu płatności przez firmę zewnętrzną.
W razie problemów z rezerwacją bądź płatnością należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: contact@nuta.uk lub pod numerem telefonu:.020 8719 0066

4. Bilety i Vouchery
Zasady ogólne: Bilet zakupiony w serwisie nuta.uk stanowi dokument, uprawniający Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu. Jeden bilet uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko jedną osobę. Zależnie od rodzaju wydarzenia, wyróżnia się bilety imienne oraz bilety na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko tą osobę, której imię i nazwisko zawarte jest na bilecie. W momencie wejścia na wydarzenie bilet podlega weryfikacji. Klient nie ma możliwości wykorzystania biletu dwukrotnie. Zabrania się kserowania, skanowania, kopiowania oraz powielanie biletu w inny sposób – grozi to utratą ważności.

Po zakupie Klient winien zweryfikować zgodność biletu z treścią złożonego zamówienia. Jeżeli bilet jest niezgodny z treścią zamówienia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielom serwisu Nuta uk. Błędy w treści biletów mogą skutkować odmową uczestnictwa w danym wydarzeniu.

Bilety, które uległy zniszczeniu, w efekcie czego weryfikacja kodu jest niemożliwa, tracą swoją ważność.
Bilet uprawnia Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu w miejscy wskazanym w jego treści. Organizator wydarzenia może zmienić pierwotnie zamówione miejsce na inne przed oraz w trakcie trwania wydarzenia.
Nuta uk zastrzega siebie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, przy zakupie większej ilości biletów przez jedną osobę, dotyczących konkretnego wydarzenia. Liczba ta jest zawsze podane na pierwszej stronie dokumentu zakupu oraz weryfikowana przy transakcji. Polityka ta jest niezbędna w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk, w zakresie dystrybucji biletów. Ograniczenia ilościowe mogą dotyczyć zarówno jednostki, jak i środka płatniczego. Bilety zakupione powyżej danego limitu, mogą zostać anulowane. Bilety mogą być również sprzedawane z pewnymi określonymi wcześniej zastrzeżeniami, dotyczącymi wstępu bądź wykorzystania – np. minimalny wiek.
Zabrania się zakupu biletów w celu późniejszej odsprzedaży z zyskiem – grozi konsekwencjami prawnymi. Ponadto, w ściśle określonych przypadkach odsprzedaży bądź przekazania na poszczególne wydarzenia, zabronić może sam organizator.

Biletu nie można łączyć z innymi usługami, w tym usługami hotelarskimi, turystycznymi, w zakresie zakwaterowania, a także innymi towarami i produktami, tworzącymi tzn. pakiet. Wyjątek stanowi pisemna zgoda wyrażona przez przedstawicieli serwisu Nuta uk bądź organizatora wydarzenia.

Organizator wydarzenia, zgodnie z regulaminem tego wydarzenia, może podjąć decyzję o jego odwołaniu, zwrocie pieniędzy z tytułu odwołania, zmiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu. Nuta uk są wyłącznie pośrednikiem, a więc nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec posiadacza biletu za decyzje podjęte przez Organizatora, wynikłe z regulaminu wydarzenia.

5. Ceny/kategorie cenowe
Każdy bilet przeznaczony do zakupu, dostępny w serwisie Nuta uk posiada określoną cenę. W przypadku niektórych wydarzeń możliwy jest zakup biletów ulgowych bądź pakietów specjalnych np. 3+1 (kup cztery bilety zapłać za trzy), 2+2 (kup cztery bilety, za dwa zapłać cenę ulgową) etc. O udostępnieniu takich biletów decyduje organizator wydarzenia, nie zaś pośrednik. Organizator decyduje także o cenach tradycyjnych biletów na wydarzenie kulturalne, a także przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej – Nuta uk są wyłącznie pośrednikiem sprzedaży.
Zamieszczona w serwisie transakcyjnym Nuta uk mapka z planem Sali ma charakter poglądowy. Oznacza to, że szczegółowe informacje na temat warunków panujących na sali, miejsc dla niepełnosprawnych, widoczności sceny etc. udziela wyłącznie organizator. W razie wątpliwości w kwestii zakupu danego biletu Klient winien zgłosić się do organizatora. Jako, ze Nuta uk są wyłącznie pośrednikiem w transakcji, nie posiadają informacji w tym zakresie, a co za tym idzie nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodności wynikające ze specyfiki wybranej przez Klienta miejscówki.
Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami, jakie go spotkały np. kiepska widoczność. W ściśle określonych przypadkach Nuta uk mogą pośredniczyć w procesie reklamacji, aczkolwiek podmiotem odpowiedzialnym za jej rozpatrzenie jest wyłącznie organizator wydarzenia.

Pula biletów dostępnych w serwisie Nuta uk może być zarówno zwiększana, jak i zmniejszana. Zaleca się, aby Klient na bieżąco śledził aktualną ofertę serwisu.
Ceny biletów w każdej chwili mogą ulec zmianie, nawet w trakcie trwania ich sprzedaży. Nuta uk nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za zmianę ceny biletów w przypadku anulowania transakcji, wpłaty należności po terminie, niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia płatności etc. Może zdarzyć się, że Klient nie będzie mógł zakupić bilety w pierwotnej cenie np. gdy ich cena wzrośnie bądź dostępne będą tylko bilety droższe.
Serwis Nuta uk dokłada wszelkich starań, aby ceny oferowanych biletów nie różniły się od cen biletów dostępnych u organizatora danego wydarzenia kulturalnego. Jednakże, jako że Nuta uk korzystają z dodatkowych usług np. systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny biletów w serwisie oraz poszczególnych punktach sprzedaży mogą być nieznacznie wyższe, aniżeli ceny u organizatorów. Wszelkie dopłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z płynnym funkcjonowaniem serwisu. Brak zgody na tą dopłatę, po opłaceniu rezerwacji, a więc zakupie biletu, nie stanowi żadnej podstawy do reklamacji czy anulowania rezerwacji.

Klient, który dokonuje zakupu za pośrednictwem serwisu Internetowego nuta.uk, musi liczyć się z tzn. opłatą serwisową. Service Charge wyraża się w danym procencie całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie kulturalne. Zarówno o wysokości opłaty serwisowej, jak i całkowitej cenie zakupu, Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu biletu na dane wydarzanie kulturalne.

6. Kody rabatowe
System sprzedaży biletów Nuta uk udostępnia swoim Klientom kody rabatowe o określonych nominałach. Kody te wpływają zarówno na cenę brutto biletu, jak i cenę brutto całego zamówienia. W zależności od konkretnego kodu bądź wydarzenia, którego dotyczy, maksymalna liczba biletów, w przypadku których można zastosować kody rabatowe jest ograniczona. Kody rabatowe są ważne terminowo – w określone dni bądź nieterminowo – przez cały okres sprzedaży. Mogą one dotyczyć grupy wydarzeń lub ściśle określonego wydarzenia.
Każdy kod rabatowy składa się z kombinacji liter, cyfr oraz znaków. O ich wprowadzeniu i warunkach obowiązywania decyduje wyłącznie organizator wydarzenia. Kody rabatowe mogą być publikowane za pośrednictwem wszystkich środków, stosowanych przez serwis – w mediach, mediach społecznościowych, w newsletterach, na stronie serwisu nuta.uk, a także w materiałach organizatora.

7. Vouchery Nuta uk
W ściśle określonych przypadkach serwis Nuta uk oferuje Vouchery Nuta uk. Vouchery te można wymieniać na wybrane wydarzenie spośród wszystkich propozycji, dostępnych na stronie. Wszystkie kwestie związane z korzystaniem z Vouchera, określa specjalny regulamin Vouchera Nuta uk, dostępny w serwisie nuta.uk. Dodatkowo Vouchery można zakupić, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: bądź telefonicznie:.


8. Dostawa oraz odbiór biletów
Zasady ogólne: Klient może wybrać interesującą go opcje dostawy i odbioru biletów, sprzedawanych za pośrednictwem systemu nuta.uk: bilet elektroniczny, dostawa kurierem, dostawa pocztą tradycyjną, dostawa pocztą tradycyjną przesyłki zagraniczne, odbiór osobisty na miejscu wydarzenia, odbiór osobisty w punkcie sprzedaży biletów Nuta uk. Sposoby odbioru i dostawy zakupionych biletów zależne są od danego wydarzenia kulturalnego. Klient dowiaduje się o dostępnych sposobach odbioru oraz dostawy biletów w chwili dokonania rezerwacji biletów.

9. Bilet elektroniczny
Po rezerwacji i dokonaniu płatności, Klient odbiera bilet w formie elektronicznej tj. dostaje na podany w czasie rezerwacji adres e-mail bilet w postaci załącznika bądź specjalnego linku, który musi następnie wydrukować we własnym zakresie. Bilet winien być drukowany na zwykłym, białym papierze w formacie A4. Wszystkie kody powinny być widoczne, w innym przypadku bilet może być nieważny. Jeden bilet uprawnia do wejścia na ściśle określone wydarzenie kulturalne tylko jedną osobę. Nuta uk nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z zakupionego biletu np. jego powielanie.

10. Dostawa za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź przesyłki kurierskiej
Maksymalny czas dostawy zakupionych biletów wynosi 30 dni. Nuta uk nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych do wysyłki, w tym adresu. Bilety wysyłane są zgodnie z kolejnością wydarzeń, a więc początkowo wysłane zostaną bilety te, których termin jest wcześniejszy. Zaleca się kilkukrotne sprawdzenie, czy dane osobowe wpisane w formularzu są prawidłowe. Jeżeli nie, przesyłka może dojść z opóźnieniem bądź wrócić do nadawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wpisanych danych prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nuta uk w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieuwagi Klienta, w tym za nieprawidłowo wpisany adres. Wszystkie informacje dotyczące kosztów dostawy podawane są w czasie procesu rezerwacji na stronie nuta.uk.

11. Płatność za pośrednictwem karty płatniczej
Klient, po zatwierdzeniu rezerwacji w serwisie nuta.uk, zostanie przekierowany na stronę płatności. Na stronie tej Klient zmuszony będzie podać numer karty płatniczej. Przed jego wpisaniem należy upewnić się, czy strona jest szyfrowana, a więc jej adres zaczyna się od ‘https://’. Uwaga! Dokonując płatności za pośrednictwem karty płatniczej, należy początkowo wybrać jej typ, następnie wpisać 16-cyfrowy numer karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty. Klient ma 15 minut na dokonanie transakcji. Po upłynięciu tego czasu rezerwacja biletów zostanie anulowana. Serwis Nuta uk nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ceny biletu w momencie anulowania rezerwacji.


12. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu Nuta uk
Telefonicznie: +44 20 8719 0066
Mailowo: contact@nuta.uk
 
Biuro Obsługi Klienta czynne jest w dni robocze od 10: 00 do 17:00. Podczas trwania wydarzenia infolinia dostępna do godziny 22.00 . Godziny te mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem serwisu nuta.uk.
Koszt połączenia zgodny jest z taryfą Klienta.

13. Wstęp i uczestnictwo

W przypadku, gdy Klient dopuści się naruszenia postanowień oraz warunków wydarzenia bądź warunków ustalonych przez organizatora, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą odmówić mu wstępu na teren, na którym odbywa się dane wydarzenia. Ponadto zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia względem Klientów.
Klient zobowiązany jest do względnej terminowości. W przypadku spóźnienia zarządca, właściciel bądź organizator dołoży wszelkich starań, aby Klient wszedł na wydarzenie w czasie przerwy. Należy wziąć pod uwagę, że w ściśle określonych przypadkach nie będzie to możliwe.


Zabrania się używania na danym wydarzeniu sprzętu fotograficznego oraz nagrywającego, chyba że organizator zezwoli inaczej. Ponadto zabrania się używania gadżetów takich jak: pióro laserowe oraz telefon komórkowy. Na teren, na którym odbywa się wydarzenie nie można wchodzić ze zwierzętami, wyjątek stanowi pies przewodnik. Nie wolno również wchodzić na teren wydarzenia z własnymi artykułami spożywczymi oraz napojami chyba, ze organizator zezwoli inaczej.
Przed dokonaniem zakupu biletów w serwisie nuta.uk, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia efektów specjalnych – dźwiękowych, audiowizualnych, świetlnych oraz pirotechnicznych.


14. Zwroty biletów / rezerwacji 

Brak prawa do odstąpienia umowy

15. Zwroty
Zwrot biletów możliwy jest tylko wtedy, gdy zezwoli na to regulamin organizatora
W przypadku zwrotu biletów, Nuta uk zobowiązują się do zwrotu na rzecz Klienta ceny za bilet, w zakresie kwot otrzymanych na ten cel wobec organizatora.
W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany jego daty bądź godziny, Nuta uk dołożą wszelkich starań, aby przekazać tę informację Klientowi.
Koszty przesyłki i opłaty manipulacyjne nie podlegają zwrotowi! Organizator otrzymuje dostęp do środków każdorazowo po sprzedaży biletu na wydarzenie, które organizuje.
Serwis Nuta uk nie zarządza środkami ze sprzedaży biletów.

16. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia
Aby dokonać zwrotu biletu zakupionego w serwisie nuta.uk, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Nuta uk. Niezbędne jest posiadanie numeru rezerwacji. W przypadku płatności kartą płatniczą, środku zostaną zwrócone na rachunek karty, za pomocą której dokonano płatności za bilet. Klient otrzyma wiadomości e-mail o przekazaniu środków pieniężnych do zwrotu.

17. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia
W przypadku zmiany daty wydarzenia, organizator za pośrednictwem serwisu Nuta uk zaproponuje Klientowi inne miejsca na wybrane wydarzenia, w innym terminie, o wartości odpowiadającej wartości zakupionych przez niego Biletów chyba, ze regulamin organizatora przewiduje inaczej. Jeżeli Klient będzie chciał zwrócić bilet, musi skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.  

18. Inne zwroty
Zwrot biletów w innych przypadkach, aniżeli powyżej, możliwy jest tylko wtedy, gdy zezwala na to regulamin organizatora danego wydarzenia. Uwaga! Większość organizatorów wydarzeń nie wyraża zgody na zwrot zakupionych wcześniej biletów. W przypadku płatności kartą płatniczą, środku zostaną zwrócone na rachunek karty, za pomocą której dokonano płatności za bilet. Klient otrzyma wiadomości e-mail z informacja o przekazaniu środków pieniężnych do zwrotu.


19. Odpowiedzialność
Nuta uk nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za zamówione przez niego dodatkowe usługi, w tym usługi turystyczne, hotelarskie i związane z zakwaterowaniem.
Nuta uk nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za wystąpienie zdarzeń losowych, w tym wojny, powstania, rozruchów, zamieszek, ataków terrorystycznych, pożarów, wybuchów, powodzi, kradzieży, ataków cybernetycznych, kataklizmów, pandemii, epidemii, strajków, warunków atmosferycznych, wymogów wynikających z obronności kraju, aktów i regulacji rządowych etc.

20. Dane osobowe
Administratorem danych Klientów jest Nuta uk. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, w celach marketingowych, a także w celach informacyjnych oraz w celach archiwizacji.
Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane organizatorowi wydarzenia, a które Klient zakupił bilety.

Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 roku.